Kurumsal | Açık Sınıf Proje Yönetiminin Temelleri


Bu eğitimle, çağdaş proje yönetimi kavramları üzerinde durularak, katılımcının modern bir yönetim anlayışı, proje ve ürün meydana getirmeye gerçekçi bir bakış açısı kazanması amaçlanmaktadır.

 • Proje Yaşam Döngüsü

Bu bölümde proje nedir, proje yaşam döngüsü nedir, projelerde neden başarısız oluyoruz, neden bir metodoloji ihtiyacımız var konuları ele alınmaktadır.  Bunun yanında projenin başlatılması, planlanması, bu planın uygulanması, uygulama esnasındaki denetimler ve projenin kapatılması, dünyadaki iki temel metodoloji olan PMI ve PRINCE metodolojilerin bu kavramlara olan farklı yaklaşımı da yine ele alınan konular arasındadır.

 • Proje Yönetim Süreçleri

Bu bölümde on temel bilgi alanı olan maliyet yönetimi, zaman yönetimi, kapsam yönetimi, kalite yönetimi, risk yönetimi, insan kaynakları yönetimi, paydaş yönetimi, iletişim yönetimi, tedarik yönetimi ve entegrasyon yönetimi kavramları açıklanacak, güncel örnekler ile yapılan projenin alt parçalarının anlaşılması sağlanacaktır.

 • Proje Entegrasyon Yönetimi

Bu bölüm de farklı farklı bilgi alanlarının tek bir bilgi alanı gibi nasıl yönetileceği, ortak zaman, maliyet, kapsam yönetiminin nasıl yapılacağı, bunlar üzerine yapılan kontrollerin nasıl tek bir kontrol gibi işletileceği, tüm alt planların konsolide olarak nasıl tek bir plan yaratılacağı paylaşılacaktır.

 • Proje Kapsam Yönetimi

Bu bölümün amacı yapılacak işin sınırlarını belirlemek, bu sınırları belirlerken gerekli proje çalışanlarını önce haberdar edip daha sonra takıma dahil etmek, tüm paydaşlardan proje ile ilgili beklentileri almak, bu beklentileri anlamlı bir bütün haline getirmek, bu anlamlı bütünü kapsam dokümanına çevirerek sponsor onayını almak konularının örnekler ile anlaşılmasını sağlamaktır.

 

 • Proje Zaman Yönetimi

Yapılacak olan işin kapsamdan yola çıkarak önce alt parçalar bölünmesi, daha sonra bu alt parçaların günlük iş düzeyine indirilmesi, bu düzeydeki iş uzunluklarının hesaplanması, bu alt düzeyin yukarı doğru toplanarak ana zaman planının ve proje başlangıç ve bitiş tarihinin yönetim onayı ile alınması bu bölümün temel konularıdır. Projenin kritik yolunun belirlenmesi bu bölümün ana hedeflerinden biridir.

 • Proje Maliyet Yönetimi

Alt parçalardan yola çıkarak temel harcama değerlerinin belirlenmesi, daha sonra iş paketlerinin en sonunda da tüm projenin maliyetinin ortaya çıkarılması, bu maliyetleri belirlerken uzman görüşlerinin nasıl alınacağı, maliyet yönetiminin farklı yollar ve yöntemler kullanılarak nasıl yapılacağı, projeyi kısaltmak istersek maliyetlerin nasıl yönetilmesi gerektiği bu bölümün temel konularıdır. Kazanılmış değer analizinin örnekler ile anlaşılması bu bölümün temel taşlarından biridir.

 • Proje Kalite Yönetimi

Bu bölümün temel amacı ortaya çıkan işin müşteri beklentilerini nasıl karşılayacağının belirlenmesi, bunun planının yapılması, meydana getirilen kalite yönetim planının şirket politikası ile uyumlu hale getirilmesi ve yol boyunca bu planın denetiminin nasıl gerçekleştirileceğinin anlaşılmasıdır. Kalite kontrol kadar kalite güvence faaliyetlerinin önemi de yine bölüm boyunca irdelenecektir.

 • Proje İnsan Kaynakları Yönetimi

Proje için ihtiyaç duyulan gerekli çalışanların şirket içinden ve dışından temini, proje kapsamında verilmesi zorunlu eğitimlerin belirlenmesi, planlanması ve organizasyonu, takımın bir araya getirilmesi, takım formasyonunun oluşturulması, takım içi çatışmaların engellenmesi, ödül sisteminin kurulması, terfi altyapısının belirlenmesi, proje sonunda takımın yeni lokasyonlarının seçilmesi bu bölümün temel kriterleridir.

 • Proje Risk Yönetimi

 

Kurumun risklerinin hangilerinin proje bazında önem taşıdığı, genel proje risk listesinin oluşturulması, bu liste üzerinde nicel analiz yapılarak aksiyon alınması gereken risklerin belirlenmesi, aksiyon alınacak riskler için bir risk bütçesinin oluşturulması, risk denetiminin belli aralıklarla yapılması, günlük aksiyonlar bazında riski azaltıcı şemaların oluşturulması, düzenli risk değerlendirmelerin yapılması, nasıl geçmişte ki hatalardan öğrenilmiş dersler kullanılıp riskten tamamen kaçınma, riski azaltma ya da riski transfer etme stratejileri ve eylem planlarının oluşturulacağı bu bölümün temel kavramlarıdır.

 • Katılım Sertifikası
 • Uluslarası Vendor Sertifikası (Bu alandaki yetkinliğinizi uluslararası sertifikalarla belgelemek için yetkili sınav merkezlerinde sınava katılabilirsiniz. Böylece uluslararası geçerli sertifika sahibi olabilirsiniz.)
Proje Yönetiminin Temelleri
Modül Adı Eğitim Tarihi Kontenjan Gün
Proje Yönetiminin Temelleri 21.06.2017 - 23.06.2017 10 3